General search

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
144 4 61 82 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
102 2 25 77 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
102 2 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
186 6 112 74 Tuesday, January 6, 2009 12:29 AM
178 6 96 81 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
232 1 178 54 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
152 5 70 82 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
122 3 45 76 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
121 5 62 58 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
89 4 29 59 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
119 0 56 62 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
112 5 62 49 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
86 2 27 58 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
107 4 31 76 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
150 0 150 0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
149 6 78 70 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
148 6 66 82 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
121 4 54 67 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
119 4 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
95 1 37 58 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
95 1 40 54 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
120 4 49 71 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
121 4 45 75 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
94 4 30 64 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
93 2 30 62 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
91 3 36 54 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
81 1 46 35 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
119 0 37 82 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
117 4 36 80 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
91 3 19 72 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
115 0 94 21 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
113 2 24 88 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
148 0 138 9 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
138 3 107 30 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
114 4 19 95 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
110 4 35 75 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
112 4 20 91 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
108 2 56 51 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
107 2 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
71 0 71 0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
142 0 119 23 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
120 0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
1 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
28 29 123 5 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
31 23 155 6 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
27 26 122 6 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
yes 1 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
37 32 106 1 Thursday, October 2, 2008 12:27 AM
yes 1 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
28 23 115 3 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
yes 0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
« »
© ° · § ¿¡
 nbsp zwnj lrm rlm
àÀ äÄ áÁ â ăĂ ãà åÅ ąĄ æÆ ª
çÇ čČ
ďĎ đĐ
èÈ éÉ êÊ ëË ęĘ
ğĞ
ìÌ íÍ îÎ ïÏ įĮ ıİ ijIJ
ľĽ ĺĹ łŁ
ʼn ñÑ ňŇ
òÒ óÓ ôÔ õÕ öÖ øØ œŒ º
ťŤ
ŕŔ řŘ
šŠ şŞ ſ
üÜ ùÙ úÚ ûÛ ũŨ ūŪ ųŲ
ýÝ
żŻ žŽ
ß ðÐ þÞ