General search

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
about 1732
291 1 Saturday, September 13, 2008 12:35 AM
141 3 67 73 Sunday, June 23, 2013 12:27 AM
100 0 41 59 Wednesday, September 17, 2008 8:51 PM
about 1637
386 1 317 69 Wednesday, October 1, 2008 4:25 AM
about 1637
386 1 328 58 Wednesday, October 1, 2008 4:23 AM
205 5 175 30 Sunday, July 13, 2008 10:58 PM
209 1 143 65 Saturday, May 24, 2008 9:03 AM
302 0 245 56 Sunday, July 13, 2008 8:42 PM
206 1 140 66 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
175 3 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
167 1 Monday, September 15, 2008 2:46 AM
152 0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
283 5 207 76 Monday, April 27, 2009 12:34 PM
124 0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
171 3 97 74 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
236 1 178 57 Monday, September 15, 2008 6:09 AM
186 6 112 74 Tuesday, January 6, 2009 12:29 AM
211 1 131 79 Friday, September 12, 2008 1:36 AM
190 0 123 66 Sunday, September 14, 2008 1:42 AM
188 0 187 0 Monday, December 15, 2008 6:18 AM
152 1 69 83 Thursday, November 27, 2008 1:47 AM
76 1 24 52 Friday, May 2, 2008 12:55 AM
119 1 49 70 Saturday, November 29, 2008 1:33 AM
109 0 Saturday, November 29, 2008 9:08 PM
192 0 170 21 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
134 1 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
111 0 60 50 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
123 0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
118 0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
113 4 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
193 4 116 76 Saturday, May 24, 2008 12:39 PM
169 7 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
139 0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
137 0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
134 0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
132 0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
131 0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
130 0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
114 3 24 90 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
121 0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
157 0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
157 1 65 92 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
137 4 47 89 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
114 3 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
113 4 65 47 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
103 4 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
78 0 51 26 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
110 14 52 58 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
111 14 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
1 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
107 10 38 68 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
104 10 49 54 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
84 1 30 53 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
183 3 99 83 Saturday, June 22, 2013 11:50 PM
162 3 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
132 0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
126 0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
120 0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
181 0 180 1 Tuesday, July 15, 2008 5:23 PM
180 0 163 16 Tuesday, July 15, 2008 5:22 PM
178 2 94 83 Tuesday, July 15, 2008 5:17 PM
176 1 Tuesday, November 25, 2008 8:19 AM
198 6 132 65 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
207 6 130 76 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
174 5 97 76 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
172 0 76 96 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
170 0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
169 7 100 69 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
139 0 77 61 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
138 1 55 82 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
137 0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
135 3 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
167 0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
165 0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
121 2 43 77 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
95 0 17 78 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
155 5 80 74 Friday, May 8, 2009 12:58 AM
112 0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
121 0 50 70 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
119 1 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
118 0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
124 0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
103 2 32 71 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
127 0 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
175 2 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
195 1 100 95 Saturday, October 17, 2009 8:55 PM
217 1 131 86 Saturday, October 17, 2009 8:58 PM
220 1 145 75 Wednesday, May 7, 2008 2:26 AM
223 1 145 78 Friday, April 17, 2009 1:50 PM
298 1 259 38 Sunday, September 21, 2008 4:31 PM
213 0 133 79 Tuesday, May 6, 2008 10:44 AM
Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
30 20 184 5 Saturday, May 24, 2008 3:01 PM
31 29 176 1 Thursday, August 7, 2008 5:30 AM
36 21 130 1 Monday, September 15, 2008 2:48 AM
29 28 145 5 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
36 27
about 1761
262 1 Wednesday, May 7, 2008 2:27 AM
38 30 258 0 Sunday, September 21, 2008 4:35 PM
yes 1 Thursday, September 11, 2008 9:31 PM
31 20 120 3 Tuesday, July 8, 2008 1:47 AM
yes 1 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
yes 1 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
yes 4 Friday, October 17, 2014 7:32 AM
« »
© ° · § ¿¡
 nbsp zwnj lrm rlm
àÀ äÄ áÁ â ăĂ ãà åÅ ąĄ æÆ ª
çÇ čČ
ďĎ đĐ
èÈ éÉ êÊ ëË ęĘ
ğĞ
ìÌ íÍ îÎ ïÏ įĮ ıİ ijIJ
ľĽ ĺĹ łŁ
ʼn ñÑ ňŇ
òÒ óÓ ôÔ õÕ öÖ øØ œŒ º
ťŤ
ŕŔ řŘ
šŠ şŞ ſ
üÜ ùÙ úÚ ûÛ ũŨ ūŪ ųŲ
ýÝ
żŻ žŽ
ß ðÐ þÞ