General search

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
147 11 Saturday, September 6, 2008 11:02 PM
120 9 21 99 Sunday, February 15, 2009 1:09 AM
118 4 83 35 Monday, September 1, 2008 3:21 AM
117 5 28 88 Monday, September 1, 2008 4:16 AM
93 1 21 71 Monday, September 1, 2008 2:49 AM
115 7 40 74 Monday, September 1, 2008 3:38 AM
111 2 76 35 Monday, September 1, 2008 3:45 AM
109 0 74 34 Monday, September 1, 2008 2:56 AM
107 1 Monday, September 1, 2008 3:31 AM
105 1 56 48 Monday, September 1, 2008 2:51 AM
102 5 22 79 Monday, September 1, 2008 3:01 AM
100 2 32 68 Monday, September 1, 2008 3:17 AM
98 0 98 0 Monday, September 1, 2008 2:43 AM
107 0 40 67 Monday, September 1, 2008 3:27 AM
28 0 28 0 Saturday, September 6, 2008 10:31 PM
165 1 113 52 Tuesday, July 8, 2008 2:00 AM
127 0 Tuesday, July 8, 2008 2:00 AM
1 113 Tuesday, July 8, 2008 2:01 AM
1 Saturday, September 6, 2008 4:30 AM
1 Monday, July 27, 2015 1:50 AM
1 Monday, July 27, 2015 1:51 AM
Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
yes 1 Monday, July 7, 2008 4:32 AM
yes 1 Monday, July 27, 2015 1:51 AM
yes 11 Tuesday, June 17, 2008 5:17 AM
25 24 83 0 Monday, September 1, 2008 3:27 AM
« »
© ° · § ¿¡
 nbsp zwnj lrm rlm
àÀ äÄ áÁ â ăĂ ãà åÅ ąĄ æÆ ª
çÇ čČ
ďĎ đĐ
èÈ éÉ êÊ ëË ęĘ
ğĞ
ìÌ íÍ îÎ ïÏ įĮ ıİ ijIJ
ľĽ ĺĹ łŁ
ʼn ñÑ ňŇ
òÒ óÓ ôÔ õÕ öÖ øØ œŒ º
ťŤ
ŕŔ řŘ
šŠ şŞ ſ
üÜ ùÙ úÚ ûÛ ũŨ ūŪ ųŲ
ýÝ
żŻ žŽ
ß ðÐ þÞ