Family book of Wilhelmine Katharine Kielland

Spouses